top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות:

 1. חברת Results Digital הנה חברה העוסקת בשירותי שיווק, אסטרטגיה ופרסום ומי שנמצאת בקדמת הטכנולוגיה והחדשנות בכל אחד מהתחומים בהם

 2. היא מתמחה (להלן: "Results Digital").

 3. מטרת רשימת הדיוור והמידע באתר המידע, הנה לחזק את הקשר עם לקוחות Results Digital ומתעניינים בכלל וקידום כללי של מטרות החברה, לרבות פרסום מוצרים ושירותים.

 4. אין באמור בפרסומים של רשימות הדיוור ו/או למשתתפים בכלל, משום המלצה של Results Digital לפעול בדרך כזו או אחרת וכל שימוש שיעשה בפרסומים ו/או במידע המפורסם על ידי Results Digital, יעשה על פי שיקול דעתי של המשמש ואחריות בלבד.

 5. כל אדם או גוף אשר בוחר להצטרף לרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים מקבל עליו את תנאיו של תקנון זה ללא סייג או תנאי ולמען הסר כל ספק, השארת כתובת הדוא"ל שתשלח ל- Results Digital, אם תשלח ו/או התחברות באחת הדרכים האחרות, לרבות לאתר המידע, כפי שתתאפשר על ידי Results Digital מהווה אישור כי השולח/המתחבר (להלן: "המשתתף") נרשם לרשימת הדיוור של Results Digital.

 6. כל שנכתב בתקנון זה בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה וכל שנכתב בתקנון זה בלשון נקבה מתכוון גם ללשון זכר, כל שבלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים ולהיפך.

 7. רשימת הדיוור או רשימת המשתתפים רשימה של נתונים אשר יאספו על כל אדם או גוף ואשר יאספו וישמרו על ידי Results Digital במאגר מידע ממוחשב אשר ברשותה ואשר יאוחסן על פי שיקול דעה של Results Digital על שרתים שלה או שרתים של צד שלישי כלשהו.

 8. משתתף המצטרף לרשימת הדיוור באתר Results Digital ו/או בכל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Results Digital, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים הנה חינם וכל אדם ו/או גוף יכול וזכאי להצטרף לרשימה ולהשתתף.

 9. פרטי המשתתפים, כפי שיאספו על ידי Results Digital, ישמשו את חברת Results Digital בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהו, אלא בהתאם להוראות כל דין.

 10. השימוש: בכפוף לאמור לעיל, תשתמש חברת Results Digital בפרטי המשתתפים, בהתאם לשיקול הבלעדי ובתוך כך, לרבות:

  1. תקשורת שוטפת עם חברת Results Digital ו/או מי מסוכניה ו/או אורגניה.

  2. עדכונים על פרסומים חדשים בנושאי עיסוק החברה.

  3. עדכונים בדבר פרויקטים והזדמנויות הקשורות לחברת Results Digital.

  4. פרסומים, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק").

  5. Remarketing או כל אמצעי פרסום אחר.

 11. בהעברת כתובת הדוא"ל ו/או כל פרט מזהה אחר של המשתתף ל- Results Digital, מאשר המשתתף ומסכים כי:

  1. הוא מבקש להצטרף לרשימת הדיוור של Results Digitalונותן את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל ולהלן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Results Digital.

  2. פרטיו יאספו על ידי Results Digital וישמרו לשם השימושים דלעיל ולהלן.

  3. חברת Results Digital תשמש בפרטים, כפי שיאספו על ידה, לשם שליחת דברי דואר ו/או דברי פרסומות מסחרית כהגדרתם בחוק ו/או לכל שימוש חוקי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  4. הוא מוותר על כל חובה חוקית של Results Digital בהתאם לחוק בכל הקשור למשלוח הודעות פרסומות ו/או פרסומת מסחרית.

  5. הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הודעות הדיוור, שמירת פרטיו ברשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים, כל טעות, מעשה או מחדל של Results Digital ו/או מי מטעמה בקשר עם פרטי המשתתף ו/או בקשר עם המסרים ו/או דברי הפרסומות אשר ישלחו אליו, אם ישלחו וכפי שישלחו על ידי Results Digital ו/או מי מטעמה.

  6. כל מידע אשר ייאסף ברשימת המשתתפים ישמש את Results Digital ובשום מקרה לא יחשב השימוש בו כפגיעה בפרטיות המשתתף ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  7. אין באמור במידע אשר נשלח למשתתף על ידי Results Digital באמצעות הדוא"ל ו/או בכל אמצעי אחר משום המלצה מקצועית לפעול בכל צורה או דרך והשימוש בכל מידע אשר יימסר על ידי Results Digital במסרים אשר ישלחו על ידה, יעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ואחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או מי מטעמו ו/או מי אשר נמסר לו המידע ו/או כל מאן דהו אחר והוא משחרר את Results Digital מכל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג, אשר נגרם לו, אם נגרם כתוצאה מהשימוש במסרים ו/או במידע שנמסר על ידי Results Digital.
   למען הסר כל ספק, Results Digital ממליצה בחום להשתמש בשירותיו של יועץ מקצועי מיומן ומנוסה בתחום הרלוונטי לכם וזאת בטרם תפעלו בכל צורה או דרך.

 12. הסרה מרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה אשר יצורף לכל דבר דואר ו/או מסר ו/או פרסום אשר ישלח על ידי Results Digital.

 13. בנוסף לאמור לעיל, יקבל המשתתף את הזכות וההרשאה להכנס לאתר המידע של Results Digital (להלן: "אתר המידע").

 14. אתר המידע יכלול מידע מקצועי בתחומי הפעילות של Results Digital וכן מידע שיווקי ו/או פרסומי בהתאם לשיקול דעתה של Results Digital.

 15. המידע אשר יפורסם באתר המידע, הנו מידע אשר Results Digital ראתה לנכון לפרסמו באתר המידע, אך אין באמור, ו/או במידע אשר מפורסם באתר המידע משום המלצה ו/או עצה לפעול באופן כזה או אחר וכל שימוש שיעשה המשתתף באתר המידע ו/או במידע שבוע ו/או בנתונים המפורסמים בו, יעשה על אחריות המשתתף והמשתתף משחרר בזה את Results Digital , עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה בגין נזק אשר נגרם לו, אם נגרם לו כתוצאה מהשימוש במידע אשר באתר המידע ו/או בכלל המסופק על ידי Results Digital למשתתף.

 16. הכניסה לאתר המידע תיעשה על ידי שם משתמש וסיסמה שיסופקו על ידי Results Digital או התחברות באמצעות גוגל, פייסבוק או טוויטר. Results Digital שומרת לעצמה את הזכות, להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת ו/או לשנות את דרכי הכניסה לאתר המידע וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 17. המידע אשר ייאסף על ידי Results Digital, כפי שיימסר על ידי המשתמשים ישמש את Results Digital.

 18. במידת הצורך, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Results Digital, תרשום Results Digital את רשימת המשתמשים כמאגר מידע רשום, וזאת בין היתר במידה ותידרש לכך על פי דין.

 19. זולת הדרכים המנויות לעיל, המשתתף זכאי ורשאי לבטל את התקשרותו לפי תקנון זה עם Results Digital על ידי מתן הודעה בכתב על כך ל- Results Digital בכתובת אברהם פצ'ורניק 7, נס ציונה. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה אצל Results Digital יוסרו כל פרטי המשתמש מרשימת המשתתפים של Results Digital וכל זכויות המשתתף תופסקנה.

 20. Results Digital רשאית לא לאשר הצטרפותו של אדם או גוף לרשימת המשתתפים ו/או להסירו מרשימת המשתתפים וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתהיה לה חובה לנמק את סיבת הסירוב.

 21. המשתתף הינו האחראי הבלעדי לעדכן את פרטיו אצל Results Digital וזאת על מנת שיוכל להמשיך ולהנות מרשימת הדיוור ואתר המידע ו/או כל שירות / מוצר אחר כפי שתספק Results Digital למשתתפים.

 22. Results Digital רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להפסיק את הפעילות בכלל ו/או איזה חלק ממנה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה.

bottom of page